Modernisering asbeststelsel Asbest Wat Nu

Wat gaat er veranderen in het asbeststelsel?


In dit artikel:

  • Modernisering asbeststelsel
  • Andere rolverdeling inventariseerder en saneerder
  • Wetenschappelijke inzichten en werkwijzen
  • Uitzondering op de inventarisatieplicht
  • Certificering

In 2018 heeft toenmalig Staatssecretaris Tamara van Ark bekendgemaakt om het asbeststelsel te moderniseren. Hierbij is een pakket aan maatregelen aangekondigd die tot doel hebben om te komen tot een zorgvuldig asbestbeleid.

De belangrijkste punten voor verbetering zijn al met al: duidelijkheid over de rolverdeling tussen inventariseerder en saneerder, wetenschappelijke inzichten over asbestrisico’s en werkwijzen, eenduidige en heldere regels waarbij ruimte is voor innovatie.

Recent is het voorstel met de wijzigingen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gepubliceerd. Dat heeft tot gevolg dat het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arboregeling worden aangepast om het asbeststelsel te moderniseren.

Wat gaat er veranderen? Rolverdeling inventariseerder en saneerder

Zowel de inventariseer als de saneerder heeft invloed op de risicoklassen. De inventariseerder bepaalt het type asbesttoepassing en de omstandigheden op locatie. De saneerder bepaalt welke werkwijze gehanteerd wordt bij de verwijdering en heeft daarmee invloed op de hoeveelheid vezels die vrijkomen en op de uiteindelijke risicoklasse.

Wetenschappelijke inzichten en werkwijzen

Asbesttoepassingen worden via Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (SMA-rt) in risicoklassen ingedeeld. De SMArt wordt vervangen Door SMART-ns (nieuwe stijl) die steeds de actuele stand weergeeft van de wetenschap, zoals vastgesteld door TNO. SMART-ns daarentegen is niet verplicht om te gebruiken. Alternatieven om de risico’s te bepalen zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van metingen of een gelijkwaardige methode te gebruiken. Wel moeten de werkelijke risico’s door een deskundige zijn getoetst.

Uitzondering op de inventarisatieplicht

Naast de uitzonderingen die er al waren op de inventarisatieplicht komen daar nu nog uitzonderingen bij die betrekking hebben op het gastransportnet en telecombuizen. In de nieuwe situatie mogen meer toepassingen gesaneerd worden door niet gecertificeerde partijen.

Certificering

Afhankelijk van het type asbest toepassing – eerder risicoklasse – is er een certificatieplicht. Voor A toepassingen (lage concentraties asbestvezel) hoeft de verwijderaar geen certificaat te hebben, maar wel voor hoge concentratie asbestvezels (B toepassingen). Werkzaamheden die geheel omsloten zijn door niet asbesthoudend materiaal en die we in zijn geheel kunnen verwijderen, zijn daarop een uitzondering.

Eenmaal gecategoriseerd, dan blijft dit gelden. Ook bij een aanpassing in de werkwijze en een sanering wijzigt van risicoklasse. De huidige risicoklasse 2a komt overigens te vervallen. Certificering of niet, de wet geeft wel aan dat bij asbestverwijdering zowel de werkgever als de werknemer aantoonbaar deskundig moeten zijn. En altijd moeten voldoen aan de eisen.

Vragen?
Heeft u vragen over dit bericht neem dan gerust contact met ons op.

Nb. Op het voorstel tot modernisering van het asbeststelsel kan men reageren tot 23 maart 2021. Wij verwachten echter geen grote wijziging meer.

Add comment