Service

Hoe asbest inventariseren?

Een asbestinventarisatie brengt in kaart of in een woning, pand of object asbest aanwezig is en voorkomt het onnodig blootstaan aan gezondheidsrisico’s.

Asbest is een vezelachtige, onbrandbare en warmte-isolerende stof en mag vanwege zijn kankerverwekkende eigenschappen niet meer toegepast worden als bouwmateriaal. De meeste asbesthoudende toepassingen bevinden zich in gebouwen, objecten en/of installaties van vóór 1994. Asbest is ongevaarlijk zolang het vastzit aan een ander materiaal. Pas wanneer asbestvezels vrijkomen, bijvoorbeeld bij een verbouwing, sloop of gedeeltelijke verwijdering, ontstaat er een gezondheidsrisico. Voorheen werd het gebruikt als bouwmateriaal en verwerkt in bijvoorbeeld cement en golfplaten. In oudere gebouwen zoals winkelpanden en monumentale stadscentra is asbest vaak niet direct zichtbaar. Asbest herkennen is lastig. Het is daarom, voorafgaand aan de verbouwing of sloop, heel verstandig uw woning, pand of object te laten onderzoeken door een gecertificeerde asbestinventariseerder; Asbest Wat Nu!.

Voorkom het onnodig blootstaan aan gezondheidsrisico’s door een asbestinventarisatie!

Fases asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie bestaat uit drie fasen. Als eerste doen we deskresearch, daarna ter plaatse een visuele inspectie waarna de rapportage volgt.

Deskresearch

Asbest Wat Nu! verzamelt voorafgaand aan de visuele inspectie eerst informatie over de locatie. We bestuderen bestektekeningen, plattegronden, gemeentearchieven en eerdere inspectieresultaten waarna we tot een eerste asbestanalyse komen. Hier voegen wij vraaggesprekken met bewoners en/of opdrachtgevers aan toe om tot een gefundeerde deskresearch te komen. In deze vraaggesprekken wordt ook besproken wat het doel is van de asbestinventarisatie zodat er gericht geïnventariseerd kan worden.

Visuele inspectie

Na deskresearch volgt een visuele inspectie ter plekke met monsterafnames van asbestverdacht materiaal. Deze visuele inspectie richt zich zowel op direct als niet-direct waarneembaar asbest, uitgevoerd volgens geldende regels en normen van het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’. Bij deze gedegen asbestinspectie wordt helder of er asbest verdachte toepassingen zijn aangetroffen en zo ja waar.

De rapportage

Asbestvezel is een onzichtbaar gevaar en vereist expertise en veiligheidsmaatregelen. In het asbestinventarisatierapport staan al onze bevindingen, oplossingen, vervolgstappen als ook de wijze van naleving van de Nederlandse asbestregelgeving. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning (sloopmelding), bij de aanvraag van renovatiewerkzaamheden en/of subsidie is een rapportage verplicht. De asbestrapportage heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Asbestrisicobeoordeling

Wanneer in het asbestinventarisatierapport geconcludeerd wordt dat er beschadigingen en/of restanten niet-hechtgebonden asbest aanwezig zijn in het pand of object, dan zal er aansluitend een asbestrisicobeoordeling (NEN 2991) volgen. Er worden kleefmonsters genomen van beschadigingen en/of restanten om het niet-gebonden asbest en de staat waarin het verkeert nader te bepalen. Asbest Wat Nu! adviseert in de te nemen stappen en de praktische uitvoering. Na het opleveren van het asbestrisicobeoordelingsrapport kan onze eigen projectbegeleider de asbestsanering voor u begeleiden.

Vragen over asbestinventarisatie

Asbest Wat Nu! geeft een concreet en helder ABC-advies. A = plan van aanpak, B = begroting qua uitvoering en C = coördinatie in uitvoering. Neem voor vragen of voor een asbestinventarisatie gerust contact met ons op.

Modernisering asbeststelsel Asbest Wat NuModernisering asbeststelsel Asbest Wat Nu

Asbest Wat Nu!? De totaaloplossing voor asbestdaken!

Ontdek onze diensten